Diensten

Starterspakket

Wie pas een bedrijf opstart en stappen onderneemt ter bescherming van zijn merk of model kan genieten van de speciale Keymarks startervoorwaarden.

Meer informatie…

Onderzoek:

Vooraleer u uw bedrijfsnaam of product op de markt brengt is het sterk aangeraden dat u de beschikbaarheid laat onderzoeken om conflicten met de rechten van derden te voorkomen. KEYMARKS staat tot uw beschikking om voor u onderzoeken uit te voeren naar al bestaande rechten.


Registratie:

KEYMARKS staat u wereldwijd bij in het registreren van uw merken, modellen en octrooien. Voor merken en modellen kan u bescherming bekomen in de Benelux, in de Europese Unie, en, via nationale of internationale registraties, voor de rest van de wereld. Ook voor octrooien bedienen wij u voor de hele wereld.


Bewaking:

Eens u een merk heeft laten registreren is het van belang dat u erop toe ziet dat derden geen inbreuk plegen op uw rechten. Dankzij merkenbewaking kan KEYMARKS opvolgen of uw concurrenten inbreukmakende merken laten registreren.


Advisering:

Of u nu pas een onderneming opstart, of al een tijdje actief bent, of u al dan niet al stappen heeft ondernomen ter bescherming van uw intellectuele eigendom, KEYMARKS adviseert u:

• met het oog op het vastleggen van een optimale strategie inzake bescherming van uw intellectuele rechten

• bij het beoordelen van uw rechten en vastleggen van een strategie indien u geconfronteerd wordt met derden die volgens u inbreuk maken op uw rechten

• bij het beoordelen van uw rechten en vastleggen van een strategie indien u geconfronteerd wordt met derden die beweren dat u inbreuk maakt op hun rechten


Portfoliobeheer:

De portfolio van intellectuele rechten die u heeft opgebouwd wordt door KEYMARKS beheerd en opgevolgd, met het oog op de in standhouding van uw rechten.


Auditing:

Wie al beschikt over een portfolio van intellectuele rechten, kan er nut bij hebben deze te laten doorlichten. Dergelijke doorlichting heeft als doel na te gaan of de administratieve situatie van uw rechten wel overeenstemt met uw strategie. Bvb. Genieten uw rechten wel voldoende bescherming op de markten waarop u actief bent? Zijn er geen overlappingen? enz.


Conflictbehandeling:

Indien u geconfronteerd bent met een conflictsituatie kan KEYMARKS u ondermeer bijstaan door het voeren van oppositieprocedures, het verzenden van ingebrekestellingen, het afsluiten van minnelijke regelingen en het voeren van arbitrageprocedures inzake domeinnamen.


Contracten:

Uw intellectuele rechten kunnen worden overgedragen of u kan besluiten ze in licentie te geven. KEYMARKS helpt u bij het opstellen van overdrachts- en licentie-overeenkomsten.

U heeft iets gecreëerd en wenst er met derden over te onderhandelen. In dat geval is het van groot belang dat uw gesprekspartner de geheimhouding respecteert.

KEYMARKS helpt u bij het opstellen van confidentialiteitsovereenkomsten.

Een conflict met een derde wordt minnelijk geregeld. Uw onderneming en de tegenpartij leggen vast hoe hun rechten kunnen coëxisteren.

KEYMARKS helpt u bij het opstellen van een coëxistentie-overeenkomst.


Expertises:

Regelmatig worden wij door de rechters in inbreukzaken als deskundigen aangewezen.


Starterspakket:

Wie pas een nieuw bedrijf heeft opgestart en de eerste stappen zet voor de bescherming van zijn intellectuele rechten geniet bij ons speciale startervoordelen. Contacteer ons voor Meer informatie…